Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 117/2023 od 27.12.2023.)

  • AKCIONI PLAN ZA 2024–2026. GODINU ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE AKTIVNOG I ZDRAVOG STARENJA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2024. DO 2030. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2023)
  • NAREDBA O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 117/2023)
  • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2023)
  • PRAVILNIK O LISTI ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2023)
  • PRAVILNIK O LISTI ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA ZA KONJE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2023)
  • PRAVILNIK O NAJVIŠEM IZNOSU NAKNADA TROŠKOVA ZA MEDICINSKO-TEHNIČKA POMAGALA KOJA SE IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2023)
  • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA EKO-DIZAJNA ZA LOKALNE GREJAČE PROSTORA NA ČVRSTO GORIVO ("Sl. glasnik RS", br. 117/2023)
  • UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 117/2023)
  • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O CARINSKIM POSTUPCIMA I CARINSKIM FORMALNOSTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2023)