Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 115/2023 od 22.12.2023.)

 • PRAVILNIK O OVERAVANJU AUTOMATSKIH VAGA ZA MERENJE MASE ŠINSKIH VOZILA U POKRETU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA MOTORNO GORIVO KOJE SE KORISTI ZA POLJOPRIVREDNE SVRHE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MEĐUNARODNOJ POTVRDI (SERTIFIKATU) O ULOVU I LISTI PROIZVODA RIBARSTVA ZA KOJE NISU POTREBNE MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATI) O ULOVU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA POŠILJKE ZA KOJE NIJE POTREBNO REŠENJE ZA UVOZ I TRANZIT ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA DOBROBIT ŽIVOTINJA U POGLEDU PROSTORA ZA ŽIVOTINJE, PROSTORIJA I OPREME U OBJEKTIMA U KOJIMA SE DRŽE, UZGAJAJU I STAVLJAJU U PROMET ŽIVOTINJE U PROIZVODNE SVRHE, NAČINU DRŽANJA, UZGAJANJA I PROMETA POJEDINIH VRSTA I KATEGORIJA ŽIVOTINJA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O ŽIVOTINJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBRASCU I SADRŽINI LEKARSKOG RECEPTA, NAČINU IZDAVANJA I PROPISIVANJA LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • UPUTSTVO ZA VREDNOVANJE PONAŠAJNIH KOMPETENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-01242/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-01243/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-01244/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-01248/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-01251/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-01253/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-01257/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-01260/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-01261/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-01263/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-01265/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA, BROJ 740-06-01266/2023-22 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 647-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • IZNOS NAJVIŠE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • IZNOS NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE IZ ČL. 25, 26. I 27. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA SPROVOĐENJE PONOVNOG GLASANJA NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE 30. DECEMBRA 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • PRAVILNIK O NAUČNIM, UMETNIČKIM, ODNOSNO STRUČNIM OBLASTIMA U OKVIRU OBRAZOVNO-NAUČNIH, ODNOSNO OBRAZOVNO-UMETNIČKIH POLJA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • PRAVILNIK O STICANJU ZVANJA I DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA BROKERA, INVESTICIONOG SAVETNIKA I PORTFOLIO MENADŽERA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU I USLOVIMA ZA STICANJE SERTIFIKATA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE I VOĐENJU REGISTRA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBJAVLJIVANJA I VRSTI PODATAKA O UGOVORIMA I IZMENAMA UGOVORA KOJE NARUČIOCI OBJAVLJUJU NA PORTALU JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • PRAVILNIK O VRSTAMA DOBARA ZA KOJA SU NARUČIOCI U OBAVEZI DA PRIMENJUJU EKOLOŠKE ASPEKTE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DRUŠTVENOM STANDARDU KORISNIKA PENZIJA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • ODLUKA PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 23/177 OD 28. NOVEMBRA 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • IZVOD IZ ODLUKE PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 23/176 OD 28. NOVEMBRA 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OPŠTIH USLOVA ZA OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE U JAVNOM PREDUZEĆU "POŠTA SRBIJE“, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)