Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 115/2022 od 21.10.2022.)


 • UREDBA O UTVRĐIVANJU ELEMENATA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 2023–2025. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • UREDBA O USLOVIMA DAVANJA NA ZAJAM I U ZAKUP POJEDINIH VRSTA ROBA IZ ROBNIH REZERVI I USLOVIMA ZA IZDAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OBELEŽAVANJU (MARKIRANJU) DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA I IZNOŠENJA PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • ODLUKA O UKIDANJU VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE BURUNDI NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU TELA ZA KOORDINACIJU POSLOVA INFORMACIONE BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEIZMOLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U SALCBURGU, REPUBLIKA AUSTRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-8138/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-8139/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-8305/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA OSTVARENOG U AGENCIJI ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE U 2021. GODINI I NA NERASPOREĐENI DOBITAK IZ RANIJIH GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PARKA PRIRODE "MOKRA GORA" D.O.O. ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROŠIRENJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "NOVI SAD" U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE PRVENSTVA SVETA U RVANJU ZA SENIORE, U BEOGRADU 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NIŠA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA BIZERTE, REPUBLIKA TUNIS ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8328/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8329/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8330/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8331/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8339/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8276/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8280/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8273/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8277/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8278/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8279/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8281/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8283/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-8285/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NOMENKLATURI LABORATORIJSKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG FUDBALSKOG STADIONA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O NOMINALNIM IZNOSIMA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-15763/2021 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA, RASPISANIM ZA 13. NOVEMBAR 2022. GODINE, PUTEM ELEKTORSKE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA NEPOSREDNIM IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA, RASPISANIM ZA 13. NOVEMBAR 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH POSLANIČKIH MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • UPUTSTVO O IZMENI I DOPUNAMA UPUTSTVA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-01-650/2022-1 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • PLAN O IZMENAMA I DOPUNI PLANA NUMERACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TVRĐAVA", BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TVRĐAVA", BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALPROJEKT", BAČKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2022)