Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 115 od 11.09.2020.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA AVGUST 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • ISPRAVKA KOEFICIJENTA ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANA U SVOJINI GRAĐANA, ZADUŽBINA I FONDACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • NAREDBA O IZMENI NAREDBE O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • ODLUKA O IMENOVANJU SUDIJA POROTNIKA ZA MANDATNI PERIOD OD PET GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA IZBORNE KOMISIJE DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-193/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-195/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-196/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-416/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-428/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-430/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-437/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-442/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-443/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU BIOLOŠKIM ŠTETNOSTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU LICA ZA UPRAVLJANJE ČAMCEM, PLOVEĆIM TELOM ILI PLUTAJUĆIM OBJEKTOM, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA, KAO I OBRASCIMA, SADRŽINI, NAČINU IZDAVANJA I TRAJANJA DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA I REGISTRACIJE SVINJA, KAO I O SLUŽBENOJ KONTROLI OBELEŽAVANJA I REGISTRACIJE SVINJA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • PRAVILNIK O NAČINU ODREĐIVANJA I PASIVIZIRANJA JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA POŠTANSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE KONTROLE PLODNOSTI OBRADIVOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE BILJNOG I MEŠOVITOG POREKLA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI REČ "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "AERODROM TREBINJE" D.O.O. TREBINJE U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA LEČENJE I REHABILITACIJU "NIŠKA BANJA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA JUŽNOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PANČEVU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA JUŽNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ŠUME U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA JUŽNOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PANČEVU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA JUŽNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KLINA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA LEČENJE I REHABILITACIJU "NIŠKA BANJA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7132/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7133/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7134/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA KROZ OTKUP TRŽIŠNIH VIŠKOVA TOVNIH JUNADI U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • UREDBA O LOKACIJSKIM USLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE PRI SVETOJ STOLICI U VATIKANU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex