Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 114 od 20.12.2017.)


 • FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ISPRAVKA UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • IZVOD IZ ODLUKE PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 148 OD 1. DECEMBRA 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU PRENOSNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O MERAMA ZA OČUVANJE I JAČANJE STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O DOSTAVLJANJU PODATAKA BANAKA O STANJU DINARSKIH ŠTEDNIH ULOGA STANOVNIŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNAMA ODLUKE O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE PODATAKA BANAKA RADI PRAĆENJA DEVIZNE ŠTEDNJE POLOŽENE KOD BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE BROJ 119-00-1197/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1061/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1177/2017-01 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, "RODGAS" A.D. BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 149 OD 1. DECEMBRA 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA USTAVNI SUD BROJ UŽ-3464/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O MERILIMA ZA OBRAČUN I ODREĐIVANJE VISINE NAKNADA ZA PRUŽANJE USLUGA U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • PRAVILNIK O NAUČNIM, UMETNIČKIM, ODNOSNO STRUČNIM OBLASTIMA U OKVIRU OBRAZOVNO-NAUČNIH, ODNOSNO OBRAZOVNO-UMETNIČKIH POLJA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • PRAVILNIK O SUDU ČASTI PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA BEZBEDNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJA POSTROJENJA I OBJEKATA ZA ZAPALJIVE I GORIVE TEČNOSTI I O USKLADIŠTAVANJU I PRETAKANJU ZAPALJIVIH I GORIVIH TEČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "GOČ-GVOZDAC" ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ODLUKE O RASPODELI ISKAZANE DOBITI PREDUZEĆA PREMA FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE STARI GRAD U SARAJEVU, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE MEROŠINA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE KOZLODUJ, REPUBLIKA BUGARSKA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "24. NOVEMBAR", LEPOSAVIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE", LEPOSAVIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • REŠENJE O ISPUNJAVANJU USLOVE ZA OBAVLJANJE KONTROLE SISTEMA ZA GREJANJA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • REŠENJE V.D. DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • TARIFA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA JAVNO SAOPŠTAVANJE MUZIČKIH DELA, INTERPRETACIJA I FONOGRAMA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA I OBJEKTIMA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU (RESTORANI, KAFEI, KAFIĆI, INTERNET KAFEI, BAŠTE, KIOSCI BRZE HRANE KOJI POSEDUJU PROSTOR ZA SMEŠTAJ GOSTIJU, KLADIONICE, KOCKARNICE, SPLAVOVI, DISKOTEKE, KLUBOVI I DRUGI SLIČNI OBJEKTI) ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA UPUTSTVA O DOSTAVLJANJU PODATAKA BANAKA RADI PRAĆENJA ODREĐENIH MONETARNIH KRETANJA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA UPUTSTVA O NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJU NAKNADE ZA UNAPREĐENJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA GRANIČNE PRELAZE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex