Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 113/2022 od 14.10.2022.)


 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJUMA I NAČINA AKREDITACIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA REGIONALNOG RAZVOJA I ODUZIMANJA AKREDITACIJE PRE ISTEKA ROKA NA KOJI JE IZDATA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTO-PUTA E-75 SUBOTICA–BEOGRAD (BATAJNICA) ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA EVRO DIZELA EN 590 ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • ODLUKA O ZAMENI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U MUBAIU, REPUBLIKA INDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I ORGANIZOVANJE NAGRADNE IGRE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA SPROVOĐENJE KONVENCIJE O ZABRANI RAZVOJA, PROIZVODNJE, SKLADIŠTENJA I UPOTREBE HEMIJSKOG ORUŽJA I O NJEGOVOM UNIŠTAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U MUBAIU, REPUBLIKA INDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-7955/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-8019/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7930/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-7929/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD ZA PERIOD 2022–2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NIŠA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA ISTOČNO SARAJEVO, REPUBLIKA SRPSKA, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NIŠA, REPUBLIKA SRBIJA I METROPOLITANSKE OPŠTINE BALIKESIR, REPUBLIKA TURSKA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8060/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8061/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8064/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8074/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8076/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8077/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8084/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8085/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ZVANJIMA, USLOVIMA ZA STICANJE ZVANJA I OVLAŠĆENJIMA ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA, POSTUPKU IZDAVANJA I NAČINU ODREĐIVANJA IMENA, OZNAKA, ENI BROJA, MMSI BROJA, POZIVNOG ZNAKA I REGISTARSKIH BROJEVA ZA IDENTIFIKACIJU PLOVILA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PILOTAŽE, USLOVIMA, PROGRAMU, NAČINU I TROŠKOVIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA LOCMANA I OBRASCU LOCMANSKE LEGITIMACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU LICA ZA UPRAVLJANJE ČAMCEM, PLOVEĆIM TELOM ILI PLUTAJUĆIM OBJEKTOM, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA, KAO I OBRASCIMA, SADRŽINI, NAČINU IZDAVANJA I TRAJANJA DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 531-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 531-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 531-4/22 ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 531-5/22 ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA KATEGORIZACIJU RADIJACIONIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA SEPTEMBAR 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2022)