Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 113 od 17.12.2017.)


 • AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 48. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 106/15 I 106/16 – AUTENTIČNO TUMAČENJE) ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULISANJU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU NEISPLAĆENE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA POLOŽENE KOD BANAKA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I NJIHOVIM FILIJALAMA NA TERITORIJAMA BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O PLATAMA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex