Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 112/2022 od 12.10.2022.)


 • AKCIONI PLAN ZA PERIOD 2022–2023. GODINE ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE PREVENCIJE I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE ZA PERIOD OD 2022. DO 2030. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE BRESTOVAC – GRANICA REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA NEPOSREDNIM IZBORIMA ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA, RASPISANIM ZA 13. NOVEMBAR 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA KOJI SE OBAVEZNO OBJAVLJUJU U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" UZ PLAĆANJE NAKNADE I VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA ČIJE OBJAVLJIVANJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" NIJE OBAVEZNO, U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI NA PORTALU SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE I BAZA PROPISA, U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-25/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA SA PREDMETIMA OD DRAGOCENIH METALA U OKVIRU NADZORA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA U POGLEDU IZRADE PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • PRAVILNIK O USKLAĐIVANJU VISINE NAKNADA ZA PRUŽANJE USLUGA IZ NADLEŽNOSTI REGULATORNE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I SNABDEVANJE PAROM I TOPLOM VODOM "TOPLANA", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "NOVI BEOGRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 574-1/22 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 574-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U SEPTEMBRU 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U VIŠENACIONALNOJ DRŽAVI BOLIVIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BRAZILIJI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U VIŠENACIONALNOJ DRŽAVI BOLIVIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U BUENOS AJRESU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • UREDBA O MREŽNIM PRAVILIMA KOJA SE ODNOSE NA PRORAČUN I RASPODELU KAPACITETA ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • UREDBA O MREŽNIM PRAVILIMA O HARMONIZOVANIM TARIFAMA ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • UREDBA O MREŽNIM PRAVILIMA O MEĐUSOBNOJ SARADNJI OPERATORA TRANSPORTNIH SISTEMA I PRAVILIMA ZA RAZMENU PODATAKA ZA RAD MEĐUSOBNO POVEZANIH SISTEMA ZA TRANSPORT GASA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • UREDBA O MREŽNIM PRAVILIMA ZA BALANSIRANJE TRANSPORTNOG SISTEMA ZA PRIRODNI GAS ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • UREDBA O MREŽNIM PRAVILIMA ZA POSTUPKE ZA UPRAVLJANJE ZAGUŠENJIMA I OBJAVLJIVANJU PODATAKA I TEHNIČKIH INFORMACIJA ZA PRISTUP SISTEMU ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "SRPSKO-KINESKI INDUSTRIJSKI PARK MIHAJLO PUPINˮ ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI LIBAN ("Sl. glasnik RS", br. 112/2022)