Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 112 od 02.09.2020.)


  • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANA U SVOJINI GRAĐANA, ZADUŽBINA I FONDACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2020)
  • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 112/2020)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O LISTI VRSTA RADNJI OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI ZA KOJE SE MORA IZVRŠITI PROCENA UTICAJA NA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI I TRAŽITI MIŠLJENJE POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2020)
  • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE UREĐENJA DELA PRIOBALJA GRADA BEOGRADA – PODRUČJE PRIOBALJA REKE SAVE ZA PROJEKAT "BEOGRAD NA VODI" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2020)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2020)
  • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPISKA SUPSTANCI KOJE SE KORISTE U NEDOZVOLJENOJ PROIZVODNJI OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2020)
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TVRĐAVA", BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 112/2020)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TVRĐAVA", BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 112/2020)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U AVGUSTU 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2020)
  • PRAVILNIK O REALIZACIJI PRAKTIČNE NASTAVE I PROFESIONALNE PRAKSE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex