Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 112 od 30.12.2015.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MONUS" D.O.O. BEOGRAD - ZEMUN ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE KUČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE MALI ZVORNIK ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI LESKOVAC U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE I STOPE DOPRINOSA (ČLANARINE) SREMSKOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRAGUJEVAC ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • PRAVILNIK O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI PRIVREMENIH OGRANIČENJA PRAVA LICA REGISTROVANIH U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, ZA IZMIRIVANJE OBAVEZA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD PO OSNOVU UGOVORA O DUGOROČNOM KREDITU ZA IZGRADNJU RAZVODNOG GASOVODA ALEKSANDROVAC - BRUS - KOPAONIK - RAŠKA - NOVI PAZAR - TUTIN ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O OBNOVI NAKON ELEMENTARNE I DRUGE NEPOGODE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O PREUZIMANJU OBAVEZA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU "NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE" A.D. NOVI SAD I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O ZADRUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)
 • ZAKON O ZAŠTITI ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex