Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 111/2022 od 07.10.2022.)


 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • UREDBA O RASPODELI STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI PREVOZ TERETA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MOLEKULARNU GENETIKU I GENETIČKO INŽENJERSTVO U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA SAVETA AKADEMIJE TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA SAVETA AKADEMIJE TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNOG KOMITETA ZA OBEZBEĐIVANJE U VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA KLIMATSKE PROMENE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA I IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA KOJI SE OBAVEZNO OBJAVLJUJU U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" UZ PLAĆANJE NAKNADE I VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA ČIJE OBJAVLJIVANJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" NIJE OBAVEZNO, U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRODAJE "SLUŽBENOG GLASNIKA RS", VISINI PRETPLATE NA "SLUŽBENI GLASNIK RS" I VISINI NAKNADE ZA PRISTUP PRAVNO-INFORMACIONOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE, U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI NA PORTALU SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE I BAZA PROPISA, U 2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK KOPAONIK" SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU, KOPAONIK ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE LEN EUROPEAN YOUTH ARTISTIC SWIMMING CHAMPIONSHIPS 2023, U BEOGRADU 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE LEN EUROPEAN JUNIOR ARTISTIC SWIMMING CHAMPIONSHIPS 2023, U BEOGRADU 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7744/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7759/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7745/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7748/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7749/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7750/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7751/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7752/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7753/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7754/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7755/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7757/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-7758/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA EKO-DIZAJNA ZA RASHLADNE UREĐAJE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA EKO-DIZAJNA ZA ELEKTRONSKE EKRANE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANJA SERTIFIKATA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA ZGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE POJEDINIH STRUČNIH POSLOVA VETERINARSKE INSPEKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-89/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-90/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-704/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-705/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-734/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-735/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-776/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-789/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-790/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-802/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-885/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-869/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-870/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-871/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-872/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-873/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-874/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-892/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-893/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-894/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-895/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-896/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-897/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-898/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-901/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-907/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-908/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA BROJ 740-03-25/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-26/2022-01 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U PIROTU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NOVOM PAZARU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VRSTAMA DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA KOJE SE KUPUJU I PRODAJU NA DEVIZNOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE U CILJU ADEKVATNOG UPRAVLJANJA KREDITNIM RIZIKOM U PORTFOLIJU POLJOPRIVREDNIH KREDITA U USLOVIMA OTEŽANE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA DAVAOCE LIZINGA U CILJU ADEKVATNOG UPRAVLJANJA KREDITNIM RIZIKOM U PORTFOLIJU PLASMANA PO OSNOVU LIZINGA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA I OPREME U USLOVIMA OTEŽANE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O POSTUPANJU S NOVCEM ZA KOJI POSTOJI SUMNJA DA JE FALSIFIKOVAN ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O POSREDNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM I IZDAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE USLUGA PRUŽANJA INFORMACIJA O TOM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU TOKOVIMA GOTOVINE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0688/20-11 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "DINAMIC TOBACCO" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC", VLASOTINCE ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALIJE֨" U SREMSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" U SREMSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLIFIKACIJA" U SREMSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA POSLOVE URBANIZMA "URBANIZAM" U SREMSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "SREM-GAS" U SREMSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PLANIRANJE I UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PIROT ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ,,GRADSKA TOPLANA", PIROT ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PUTEVI", KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG ENERGETSKOG PREDUZEĆA "TOPLANA", KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "RADNIK", SIVAC ("Sl. glasnik RS", br. 111/2022)