Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 110/2022 od 30.09.2022.)


 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DEMOKRATSKOJ NARODNOJ REPUBLICI KOREJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PEKINGU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U DEMOKRATSKOJ NARODNOJ REPUBLICI KOREJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U PEKINGU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA ODREĐENIH UREDBI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIVREMENOM SMANJENJU IZNOSA AKCIZA NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 1), 2) I 3) ZAKONA O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA MLEKA I PROIZVODA OD MLEKA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRAĆENJE BEZVIZNOG REŽIMA PUTOVANJA SA EVROPSKOM UNIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA VETERINU U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANOVIMA VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U ŠANGAJU, NARODNA REPUBLIKA KINA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN UPRAVLJANJA NACIONALNIM PARKOM "ĐERDAP" ZA PERIOD 2020–2029. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA "SRBIJA VOZ", BEOGRAD ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI CENA PRISTUPA I CENA PRISTUPA DELU JAVNE ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE KOJI POVEZUJE SA USLUŽNIM OBJEKTIMA ZA RED VOŽNJE ZA 2023/2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD U BEOGRADU, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA VIĆENCE, REGIJA VENETO, REPUBLIKA ITALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7473/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7697/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7698/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7699/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7700/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7701/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7704/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O HOMOLOGACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI INFORMATIVNIH OBRAZACA ZA UGOVOR O VREMENSKI PODELJENOM KORIŠĆENJU NEPOKRETNOSTI, UGOVOR O TRAJNIM OLAKŠICAMA ZA ODMOR, UGOVOR O POMOĆI PRILIKOM PREPRODAJE I UGOVOR O OMOGUĆAVANJU RAZMENE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA ZA ODUSTANAK OD UGOVORA O VREMENSKI PODELJENOM KORIŠĆENJU NEPOKRETNOSTI, O TRAJNIM OLAKŠICAMA ZA ODMOR, O POMOĆI PRILIKOM PREPRODAJE I O OMOGUĆAVANJU RAZMENE VREMENSKI PODELJENOG KORIŠĆENJA NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA, SADRŽAJU DOKUMENTACIJE I NAČINU ODOBRENJA IZMENE ILI DOPUNE DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • PRAVILNIK O ZAŠTITI MALIH INVESTITORA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU STOPE REDOVNE TROMESEČNE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA, MIKRO, MALIH I SREDNJIH PRAVNIH LICA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA HARMONIZACIJU PROPISA I NORMATIVNE POSLOVE U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA ZAŠTITU PRAVA LICA I PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA ŽALBE I IZVRŠENJA O OBLASTI PRISTUPA INFORMACIJAMA U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA NADZOR NAD ZAŠTITOM PODATAKA O LIČNOSTI U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA MEĐUNARODNE ODNOSE, DOMAĆU SARADNJU I PROJEKTE U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA PROCESUIRANJE PREKRŠAJA U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA IZVEŠTAVANJE I ANALITIČKE POSLOVE U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA HARMONIZACIJU PROPISA I NORMATIVNE POSLOVE U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA ZAŠTITU PRAVA LICA I PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA ŽALBE I IZVRŠENJA U OBLASTI PRISTUPA INFORMACIJAMA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA NADZOR NAD ZAŠTITOM PODATAKA O LIČNOSTI U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA MEĐUNARODNE ODNOSE, DOMAĆU SARADNJU I PROJEKTE U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA PROCESUIRANJE PREKRŠAJA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA IZVEŠTAVANJE I ANALITIČKE POSLOVE U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0242/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0313/16-10 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0446/21-08 ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA JUL 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGO-ZELENA D.O.O. INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGO-ZELENA D.O.O. INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA OPŠTINE SVRLJIG ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "TOPLIFIKACIJA", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PREVOZ PUTNIKA I TRANSPORT ROBE "NOVI AUTOPREVOZ", VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA", ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 110/2022)