Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 11/2024 od 14.02.2024.)


 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA, AUTO-PUT E-75 BEOGRAD – NIŠ (PETLJA "POŽAREVAC") – POŽAREVAC (OBILAZNICA) – VELIKO GRADIŠTE – GOLUBAC ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2024. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • ODLUKA O POSEBNOM JAVNOM PRIZNANJU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG CENTRA KRUŠEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1026/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1028/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1029/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1031/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1124/2024 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK KOPAONIK", SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU, KOPAONIK ZA 2024. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA "BIO4" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTARA I EVIDENCIONIH LISTA O PROIZVODNJI, OBRADI, PRERADI I PROMETU DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, PRERAĐENOG DUVANA, DUVANSKIH PROIZVODA, ODNOSNO O PROIZVODNJI I PROMETU SRODNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA EKO-DIZAJNA ZA PEĆNICE, PLOČE ZA KUVANJE I NAPE ZA DOMAĆINSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA EKO-DIZAJNA ZA UREĐAJE ZA KLIMATIZACIJU I VENTILATORE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA KONTROLE I NEPOSREDNOG REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I VOĐENJU OBAVEZNIH EVIDENCIJA O PRIMENI POSEBNIH MERA I OVLAŠĆENJA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • PRAVILNIK O PROTOKOLU POSTUPANJA U USTANOVI U ODGOVORU NA NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • PRAVILNIK O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U OKVIRU IPARD III PROGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2023/2217 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2023/2451 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2023/2489 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2023/2490 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2023/2491 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2023/2519 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2023/2656 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O BRISANJU IZ REGISTRA PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠAVANJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O RAZREŠAVANJU DUŽNOSTI STALNOG SUDSKOG PREVODIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PROIZVOĐAČA SRODNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 171-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 171-2/24 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 171-3/24 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 171-4/24 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 171-5/24 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 171-6/24 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 171-7/24 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 171-8/24 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 171-9/24 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 171-10/24 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 171-11/24 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 171-12/24 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 173-1/24 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 173-2/24 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-60/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U VLADIČINOM HANU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ZRENJANINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U SMEDEREVU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • TARIFA NAKNADA ZA EMITOVANJE INTERPRETACIJA SA SNIMAKA IZDATIH NA NOSAČIMA ZVUKA I SLIKE KOJE NAPLAĆUJE GOS – GLUMAČKA ORGANIZACIJA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "EPICURE CIGARS" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 11/2024)