Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 11/2023 od 10.02.2023.)


 • ODLUKA O RASPISIVANJU PRVOG JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR ČLANOVA VISOKOG SAVETA SUDSTVA KOJE BIRA NARODNA SKUPŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU PRVOG JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR ČLANOVA VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA KOJE BIRA NARODNA SKUPŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVLJIVANJE ZA KANDIDATA ZA ZAŠTITNIKA GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DODELE PRIZNANJA ZA VRHUNSKI DOPRINOS NACIONALNOJ KULTURI, ODNOSNO KULTURI NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE PREPORUKA IZ "BELE KNJIGE" SAVETA STRANIH INVESTITORA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE I IMPLEMENTACIJE CENTRALNOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA OBRAČUN ZARADA U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA "SVETSKO PRVENSTVO U VESLANJU 2023" ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1095/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1100/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1103/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-1145/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POČASNOG KONZULA SRBIJE I CRNE GORE U ASUNSIONU, PARAGVAJ ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA "SRBIJA VOZ", BEOGRAD ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA "KORIDORI SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE INFORMISANJA PUTEM ELEKTRONSKIH MEDIJA NA SRPSKOM JEZIKU U AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA "MREŽA – MOST" ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA AERODROMSKIH USLUGA I USLUGA ZEMALJSKOG OPSLUŽIVANJA "AERODROMI SRBIJE" D.O.O. NIŠ – AERODROM "KONSTANTIN VELIKI" NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU CENOVNIKA AERODROMSKIH USLUGA "AERODROMI SRBIJE" D.O.O. NIŠ – AERODROM "PRANJANI" ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI REČ "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-1155/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-1160/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-923/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1026/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1184/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1188/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1208/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1029/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1040/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1045/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1046/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1032/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1033/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1036/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1038/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1039/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1041/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-1043/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ADMINISTRATIVNI PRENOS I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU VRŠENJA PROVERA PRILIKOM ISPITIVANJA, OBELEŽAVANJA, POJEDINAČNOG ISPITIVANJA ILI HOMOLOGACIJE ORUŽJA, KONTROLE TIPA MUNICIJE, ISPITIVANJA ONESPOSOBLJENOG ORUŽJA I ORUŽJA KOME JE TRAJNO PROMENJENA NAMENA U CIVILNO, KAO I IZGLED OZNAKA I ŽIGOVA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 151-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 151-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 143-2/23 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 695-1/22 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 695-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 695-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 695-4/22 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 695-5/22 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 695-6/22 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 695-7/22 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 695-8/22 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 695-9/22 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 695-10/22 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 130-1/23 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-194/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 11/2023)