Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 109/2021 od 19.11.2021.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, YALA HABIBI D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE VLADE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O IZBORU DVA ČLANA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE KOJI SE PRVI PUT BIRA NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1942/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1943/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1944/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1945/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1946/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1947/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1948/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1949/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1950/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1951/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1952/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1953/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-1954/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRIKUPLJANJE ČINJENICA O STATUSU NOVOROĐENE DECE ZA KOJU SE SUMNJA DA SU NESTALA IZ PORODILIŠTA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA OPORAVAK I RAZVOJ TURIZMA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA, ELEKTROTEHNIKE, AUTOMATIKE I ELEKTRONIKE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU TELA ZA KOORDINACIJU POSLOVA I USMERAVANJE AKTIVNOSTI U VEZI SA UČEŠĆEM VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DRŽAVNOG PUTA IB REDA BR. 27 LOZNICA–VALJEVO–LAZAREVAC, DEONICA IVERAK–LAJKOVAC (VEZA SA AUTOPUTEM E-763 BEOGRAD – JUŽNI JADRAN, DEONICA BEOGRAD–POŽEGA) ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA EKSTERNU KONTROLU JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O OSNIVANJU OBRAZOVNO-NAUČNOG CENTRA "RAS" ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U KURŠUMLIJI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU PRIMENE POJEDINIH DOKUMENATA JAVNIH POLITIKA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA ZA RAD NA SPECIFIČNIM BEZBEDNOSNO-POLICIJSKIM POSLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ODLUKA O VISINI I NAČINU UTVRĐIVANJA ČLANARINE ZADRUŽNOM SAVEZU VOJVODINE, NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA PROGRAMA UKRŠTENE DONACIJE BUBREGA IZMEĐU DVA ILI VIŠE PAROVA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI I STRUČNOG USAVRŠAVANJA INSPEKTORA ZA BIOMEDICINU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI NA RADU PRI IZRADI EKSPLOZIVA I BARUTA I MANIPULISANJU EKSPLOZIVIMA I BARUTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NACIONALNOJ KATEGORIZACIJI SPORTOVA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • PRAVILNIK O NAČINU NACIONALNE SARADNJE, KAO I SARADNJE SA MEĐUNARODNIM TELIMA ILI EVROPSKIM ORGANIZACIJAMA ZA RAZMENU LJUDSKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU RAZMENE DOKUMENATA I PODNESAKA KOJI SE TOKOM SPROVOĐENJA PROCEDURA U VEZI SA UPRAVNIM POSTUPCIMA KOJI SE VODE U OKVIRU MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE ODNOSNO NADLEŽNOG POKRAJINSKOG ORGANA, DOSTAVLJAJU ELEKTRONSKIM PUTEM ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I NAPREDOVANJU U ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU PRIMENE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, KOJIMA SE NE UGROŽAVAJU ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTINJA I ŽIVOTNA SREDINA, KAO I USLOVI I NAČIN RUKOVANJA, SKLADIŠTENJA, TRANSPORTA I ODLAGANJA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 15352/11, NIKOLIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0223/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0119/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA U SVOM NAZIVU SADRŽI NAZIV "SRBIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "SAVA" D.O.O. ŠABAC ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU BADMINTON SAVEZA SRBIJE ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA ZA JUNIORE – BEOGRAD 2022 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU RAFTING SAVEZA SRBIJE ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA ZA JUNIORE, U ZUBINOM POTOKU 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE FINA SVETSKOG OMLADINSKOG PRVENSTVA U VATERPOLU ZA MUŠKARCE – BEOGRAD 2022 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE FINA SVETSKOG OMLADINSKOG PRVENSTVA U VATERPOLU ZA ŽENE – BEOGRAD 2022 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA "ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC, GRAD BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE PALE, REPUBLIKA SRPSKA, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA KORIŠĆENJA JAVNIH I BLOKOVSKIH SKLONIŠTA, GARAŽNIH MESTA U SKLONIŠTIMA U MIRNODOPSKIM USLOVIMA, LAGUMA, POSLOVNOG PROSTORA I LOKALA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADOVA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA OD DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE" ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ULAGANJE KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SKI CENTAR BREZOVICA" ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU POTPREDSEDNIKA I ČLANA SAVETA ZA ODBRAMBENU INDUSTRIJU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "JAGODINA" U JAGODINI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SPECIJALNE BOLNICE ZA BOLESTI ZAVISNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA KOSOVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SREMSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNJE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA D SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ARHEOLOŠKOG INSTITUTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA KOSOVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SREMSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POTPREDSEDNIKA SAVETA ZA ODBRAMBENU INDUSTRIJU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "JAGODINA" U JAGODINI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SPECIJALNE BOLNICE ZA BOLESTI ZAVISNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10658/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-10659/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI BELGIJI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI JERMENIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U ATINI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U UJEDINJENIM ARAPSKIM EMIRATIMA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI KOREJI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O PONUDI ZAMENSKOG PUTOVANJA ZA TURISTIČKO PUTOVANJE KOJE JE OTKAZANO ILI NIJE REALIZOVANO USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA ODRŽIVI RAZVOJ I UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O INTEGRISANOM SPREČAVANJU I KONTROLI ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)
 • ZAKON O BIOCIDNIM PROIZVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex