Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 109 od 30.12.2016.)


 • ISPRAVKA ODLUKE O IZBORU ČLANA SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE ČOKA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-7982/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • PLAN ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU DOBARA I USLUGA ČIJI SE PROMET OPOREZUJE PO POSEBNOJ STOPI PDV ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU CENA MATERIJALA ZA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA PRVE POMOĆI, VRSTI SREDSTAVA I OPREME KOJI MORAJU BITI OBEZBEĐENI NA RADNOM MESTU, NAČINU I ROKOVIMA OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIH ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA I SADRŽAJU OBRAZACA ZA VOĐENJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, EVIDENCIJA, IZVEŠTAJA, REGISTARA I ELEKTRONSKOG MEDICINSKOG DOSIJEA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA NAKNADE ZA RAD I VISINI NAKNADE STVARNIH TROŠKOVA PRIVREMENOG ZASTUPNIKA KAPITALA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI DA ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA U SVOM NAZIVU SADRŽI NAZIV "SRBIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "SRBIJA KARGO" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA" KNJAŽEVAC ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "PROSVETNI PREGLED" D.O.O. BEOGRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PARKA PRIRODE "MOKRA GORA" D.O.O. ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "SREĆNO" U ĆUPRIJI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE "KOLO" ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIRODNJAČKOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA JUGOSLAVIJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA NAUKE I TEHNIKE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PRIRODNJAČKOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA MUZEJA JUGOSLAVIJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U UŽICU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA GENERALNOG DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU PRAVA NA NACIONALNO SPORTSKO PRIZNANJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE PREPORUKA MEHANIZAMA UJEDINJENIH NACIJA ZA LJUDSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA NAUKE I TEHNIKE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ANSAMBLA NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE "KOLO" ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIRODNJAČKOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PRIRODNJAČKOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "SREĆNO" U ĆUPRIJI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12730/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12751/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA ZA JANUAR, FEBRUAR I MART 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • REŠENJE SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-08/2016-11 ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA – STALNOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE – ŠEFA STALNE MISIJE REPUBLIKE SRBIJE PRI ORGANIZACIJI ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNJU I DRUGIM MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U BEČU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • UREDBA O KATEGORIZACIJI MEĐUNARODNIH I MEĐUDRŽAVNIH VODNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • UREDBA O ODREĐIVANJU MEĐUNARODNIH I MEĐUDRŽAVNIH VODNIH PUTEVA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • UREDBA O SLUŽBI U POMOĆNOJ POLICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)
 • ZAKLJUČAK O PROGLAŠENJU PROJEKTA "NOVI SAD 2021 – EVROPSKA PRESTONICA KULTURE", KULTURNIM PROJEKTOM OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex