Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 108 od 20.08.2020.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA NACIONALNI PARK KOPAONIK ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU SADRŽINE OBRASCA IZVEŠTAJA KOJI BANKE DOSTAVLJAJU AGENCIJI I NAČINA I ROKOVA OBRAČUNA I NAPLATE REDOVNE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ZARAZNOM BOLEŠĆU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)
 • ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE U CILJU OLAKŠAVANJA PRISTUPA FINANSIRANJU FIZIČKIM LICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-55/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0121/2019-08 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA PODUNAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SMEDEREVU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA PODUNAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SMEDEREVU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKE "VINČA" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA I IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)
 • UPUTSTVO O PRIMENI ODLUKE O PROGLAŠENJU BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ZARAZNOM BOLEŠĆU U DELU OGRANIČENJA ULASKA LICA U REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU POSEBNIH IZNOSA KOJI SE PLAĆAJU ZA VREME TRAJANJA "DEČIJE NEDELJE" U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI MADAGASKAR, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U ADIS ABEBI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex