Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 107/2023 od 01.12.2023.)

 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ARGENTINI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI KENIJI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI IRAK ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI DANSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI ŠPANIJI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • UREDBA O SPROVOĐENJU INTERNOG I JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O NAČINU I MODALITETIMA IZRAČUNAVANJA TROŠKOVA KOJI SU NASTALI KAO DIREKTAN REZULTAT SAOBRAĆANJA VOZA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O REŽIMU GRANIČNIH PROVERA STRANIH I DOMAĆIH PLOVILA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KUĆE MILANA JOKIĆA U BAJINOJ BAŠTI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU GRADINE U RADALJEVU I TREŠNJEVICI ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU JABLANICE U SELU PLEŠ ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE I ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA NADOKNADU RAZLIKE U CENI GASA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U PERTU, AUSTRALIJA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "EROZIJA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, NIŠ, ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JP "SKIJALIŠTA SRBIJEˮ ZA PERIOD OD 2023. DO 2032. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JP "SKIJALIŠTA SRBIJEˮ ZA PERIOD OD 2023. DO 2027. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA OSTVARENOG U REGULATORNOJ AGENCIJI ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE U 2022. GODINI I NERASPOREĐENOG DOBITKA IZ RANIJIH GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PRIVREDNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STRATEŠKI OTKUP I DISTRIBUCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA "METOHIJAˮ, BEOGRAD ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE APATIN, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA MOHAČ, MAĐARSKA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA BORA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA LONGJEN OKRUGA ŠANGANG, NARODNA REPUBLIKA KINA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE 2025 EVROPSKOG PRVENSTVA ZA VETERANE U STONOM TENISU, U BEOGRADU 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAMENU ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11864/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11865/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11866/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11867/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11868/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11870/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11871/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11872/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11873/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11599/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11602/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11609/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11610/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-11612/2023 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SADRŽINI I IZGLEDU OBRASCA, KAO I NAČINU IZDAVANJA ZAJEDNIČKOG VETERINARSKOG ULAZNOG DOKUMENTA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM MERAMA ZAŠTITE OD POŽARA U POLJOPRIVREDI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • PRAVILNIK O KVALITETU I HEMIJSKOM SASTAVU PRIRODNOG GASA KOJI SE PREUZIMA I ISPORUČUJE SA DELA TRANSPORTNOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBJEKTIMA ZA PROIZVODNJU, PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2023. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRIJAVLJIVANJA, PRIKUPLJANJA I PRAĆENJA NEŽELJENIH REAKCIJA NA LEKOVE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI UDRUŽENJA U KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA ODREĐENIH PRAVILNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PROIZVOĐAČA SRODNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKU SUDA, BROJ 119-05-1057/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKU SUDA, BROJ 119-05-1058/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKU SUDA, BROJ 119-05-1059/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U ŠAPCU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOM TUŽIOCU U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U PIROTU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA IZDAVANJE ELEKTRONSKOG NOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U NOVEMBRU 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, CENTROSINERGIJA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STANDARD", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 107/2023)