Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 105 od 05.08.2020.)


 • ODLUKA BROJ 2020/2 REGIONALNOG UPRAVNOG ODBORA TRANSPORTNE ZAJEDNICE O IZBORU DIREKTORA STALNOG SEKRETARIJATA TRANSPORTNE ZAJEDNICE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2020)
 • ODLUKA BROJ 2020/3 REGIONALNOG UPRAVNOG ODBORA TRANSPORTNE ZAJEDNICE O IZBORU ZAMENIKA DIREKTORA STALNOG SEKRETARIJATA TRANSPORTNE ZAJEDNICE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2020)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA PARAĆIN-ZAJEČAR–NEGOTIN NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2020)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-8449/2017 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O POSTUPCIMA IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JAVNOG IZVRŠITELJA, NAČINU IZVEŠTAVANJA, SADRŽINI IZVEŠTAJA O RADU JAVNOG IZVRŠITELJA I NAČINU POSTUPANJA SA ARHIVOM ("Sl. glasnik RS", br. 105/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O REGISTRU POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 105/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA RASPODELE FREKVENCIJA/LOKACIJA ZA TERESTIČKE ANALOGNE FM RADIO-DIFUZNE STANICE ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2020)
 • PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI NAMENE ZEMLJIŠTA I PLANSKIH SIMBOLA U DOKUMENTIMA PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2020)
 • PRAVILNIK O MERAMA USKLAĐENOG DELOVANJA KOJE SE MOGU PREDUZETI U MEĐUNARODNOM POMORSKOM PREVOZU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2020)
 • PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODEĆI, ODNOSNO UNIFORMI ČUVARA U NACIONALNIM PARKOVIMA I ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2020)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE IZDAJE AKREDITACIJA, KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA POJEDINE STRUČNE OBLASTI, USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA LICENCIRANIH I DRUGIH ZAINTERESOVANIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2020)
 • PRAVILNIK O VOĐENJU POSEBNE CENTRALIZOVANE EVIDENCIJE O UGOVORIMA O PROMETU NEPOKRETNOSTI KOJI SU SAČINJENI U OBLIKU JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA I UGOVORIMA O PROMETU NEPOKRETNOSTI KOJI SU ZAKLJUČENI U OBLIKU JAVNOBELEŽNIČKI POTVRĐENE (SOLEMNIZOVANE) ISPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0177/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DELATNOSTI JAVNOG IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2020)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 5/0-01-488/2020-1 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2020)
 • PROGRAM UNAPREĐENJA KONTROLE RAKA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2020–2022. GODINA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex