Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 105 od 18.12.2015.)


 • FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, BRITISH AMERICAN TOBACCO SEE D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "RODGAS" A.D. BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, "RODGAS" A.D. BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN PREUZIMANJA MERNIH UREĐAJA, ODNOSNO MERNO-REGULACIONIH STANICA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-13406/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-13407/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-13410/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-13413/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-13414/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13404/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13408/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13409/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13411/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13412/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI, 05 BROJ 424-13415/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA I DVA ČLANA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG REGISTRA RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SEZONSKIM CARINSKIM STOPAMA NA UVOZ ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "BAČKA", VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "EROZIJA", KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVENOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SMEDEREVO" SA P.O. SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA NAKNADU TROŠKOVA ORGANIZACIJAMA KORISNIKA PENZIJA U VEZI SA SPROVOĐENJEM POSTUPKA UPUĆIVANJA KORISNIKA PENZIJA NA REHABILITACIJU ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA PROGRAMA ZA REFORMISANJE REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE DVOJEZIČNE NASTAVE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O DOZVOLI ZA RAD NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PREDSTAVNIŠTVA STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI NAZIV "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" BAJINA BAŠTA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA U SINHRONOM PLIVANJU ZA JUNIORE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE EVROPSKOG PRVENSTVA U VAZDUHOPLOVNOM MODELARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE PRVENSTVA EVROPE U FLEG FUDBALU ZA KADETE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE PRVENSTVA EVROPE U UBRZANOM I BRZOPOTEZNOM ŠAHU ZA MLADE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VRSTI, OBIMU I NAČINU ISPORUKE PODATAKA I DOKUMENATA KOJI SE USTUPAJU BEZ NAKNADE DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA, ORGANIMA AUTONOMNIH POKRAJINA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "TRANSNAFTA" ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ ROBE "SRBIJA KARGO", ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA NAKNADU ŠTETA USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE - AMRES" ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ČLANA I SEKRETARA RADNE GRUPE ZA SARADNJU SA EVROPSKOM UNIJOM U JADRANSKO-JONSKOM REGIONU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-13644/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-13744/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-13755/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-13354/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-13356/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-13434/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-13437/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-13440/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-13441/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-13491/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-13548/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-13549/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA PO ZONAMA I AGLOMERACIJAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA PO ZONAMA I AGLOMERACIJAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA SISTEMATSKOG ISPITIVANJA NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI ZA PERIOD OD 2015. DO 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)
 • ZAKLJUČAK KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 6/0-03-906/2015-1 ("Sl. glasnik RS", br. 105/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex