Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 102/2022 od 07.09.2022.)


  • PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTI, NAZIVU I SADRŽAJU OBRAZACA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA I NAZIVU, SADRŽAJU I IZGLEDU OBRAZACA JAVNIH ISPRAVA I UVERENJA U OBRAZOVANJU ODRASLIH
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU KONTROLE KVALITETA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA
  • PRAVILNIK O JAVNIM ISPRAVAMA KOJE IZDAJE SREDNJA ŠKOLA
  • PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI
  • PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH
  • PRAVILNIK O VRSTI, NAZIVU, SADRŽAJU I IZGLEDU OBRAZACA EVIDENCIJA I JAVNIH ISPRAVA I NAČINU NJIHOVOG VOĐENJA, POPUNJAVANJA I IZDAVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI