Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 102/2021 od 27.10.2021.)


 • CENOVNIK USLUGA DRŽAVNOG ARHIVA SRBIJE ZA 2022. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • KOLEKTIVNI UGOVOR JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU TIMA ZA PROCENU RIZIKA PO CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU LINIJA U JAVNOM INTERESU U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • ODLUKA O USTANOVLJAVANJU DANA RODNE RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KREDITNU PODRŠKU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZAHTEVA ZA RAZMAK IZMEĐU GOVORNIH KANALA VAZDUH-ZEMLJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRODAJE "SLUŽBENOG GLASNIKA RS", VISINI PRETPLATE NA "SLUŽBENI GLASNIK RS" I VISINI NAKNADE ZA PRISTUP PRAVNO-INFORMACIONOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE, U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI USLUGA U JAVNOM PREDUZEĆU "SKIJALIŠTA SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DAVANJU SREDSTAVA OBEZBEĐENJA ZA POSLOVE KOJI NISU IZ OKVIRA DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE I NAČINU PLAĆANJA TARIFA ZA USLUGE IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA KOJI SE OBAVEZNO OBJAVLJUJU U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" UZ PLAĆANJE NAKNADE I VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA ČIJE OBJAVLJIVANJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" NIJE OBAVEZNO, U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI NA PORTALU SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE I BAZA PROPISA, U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE, SURČIN ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA IZGRADNJI I ODRŽAVANJU GASOVODNE MREŽE SURČIN ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DUNAV–TISA–DUNAV VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SEVERNA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA ELEKTRONSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O IZDAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA PRAVA INTERPRETATORA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA JAVNI DUG U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI BROJ 3591-1-I-1/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 3586-1-I-1/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 3592-1-I-1/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 3603-1-I-1/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 3614-1-I-1/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 3615-1-I-1/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 3616-1-I-1/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 3620-1-I-1/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 3628-1-I-1/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 3633-1-I-1/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI, BROJ 3721-1-I-1/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DUNAV–TISA–DUNAV VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SEVERNA BAČKA" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ELEKTRONSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 538-10/21 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 538-11/21 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 538-12/21 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 538-13/21 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 538-14/21 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 538-15/21 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 538-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 538-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 538-4/21 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 538-5/21 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 538-8/21 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 538-9/21 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 606-1/21 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 606-2/21 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 606-3/21 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 606-4/21 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU TERITORIJALNO NADLEŽNIH MUZEJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • STRATEGIJA ZA RAZVOJ TRŽIŠTA KAPITALA ZA PERIOD OD 2021. DO 2026. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O NAČINU I MODALITETIMA IZRAČUNAVANJA TROŠKOVA KOJI SU NASTALI KAO DIREKTAN REZULTAT SAOBRAĆANJA VOZA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex