Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 102 od 24.07.2020.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "MERCATA VT" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • ODLUKA O OTVARANJU PRIVREMENOG OBJEKTA ZA SMEŠTAJ I LEČENJE LICA OBOLELIH OD ZARAZNE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 – SPORTSKA HALA (PLAVA HALA), ATENICA U ČAČKU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • ODLUKA O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD ZAVODOM ZA BIOCIDE I MEDICINSKU EKOLOGIJU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-277/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-6972/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • OPŠTI USLOVI POSLOVANJA AUTOBUSKIH STANICA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA MAJ 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA ZA PERIOD JANUAR–MAJ 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA DODELU SREDSTAVA ZA IZGRADNJU, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • PRAVILNIK O DOZVOLI ZA OBAVLJANJE KONTROLE PRISTUPA, PREGLEDA OBEZBEĐIVANJA, NADGLEDANJE I PATROLIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJI O UTVRĐENIM PROMENAMA NA OBJEKTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NOMENKLATURI LABORATORIJSKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA TEČNA GORIVA NAFTNOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • PRAVILNIK O LISTI AKTIVNOSTI KOJE MOGU DA BUDU UZROK ZAGAĐENJA I DEGRADACIJE ZEMLJIŠTA, POSTUPKU, SADRŽINI PODATAKA, ROKOVIMA I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA MONITORING ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI, SASTAVU I NAČINU RADA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZVOĐENJE UČENJA KROZ RAD KOD POSLODAVCA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • PRAVILNIK O POSEBNOJ VRSTI OBJEKATA I POSEBNOJ VRSTI RADOVA ZA KOJE NIJE POTREBNO PRIBAVLJATI AKT NADLEŽNOG ORGANA, KAO I VRSTI OBJEKATA KOJI SE GRADE, ODNOSNO VRSTI RADOVA KOJI SE IZVODE, NA OSNOVU REŠENJA O ODOBRENJU ZA IZVOĐENJE RADOVA, KAO I OBIMU I SADRŽAJU I KONTROLI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTEV I POSTUPKU KOJI NADLEŽNI ORGAN SPROVODI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • PRAVILNIK O RADU POVERENIKA I ZAMENIKA POVERENIKA CIVILNE ZAŠTITE I KRITERIJUMIMA ZA NJIHOVO IMENOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • PRAVILNIK O ROKU ZA ODGOVOR NA ZAHTEV ZA PRISTUP I PRUŽANJE USLUGA U USLUŽNOM OBJEKTU U VEZI SA OBAVLJANJEM ŽELEZNIČKOG PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA BEZBEDNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJA PRI SKLADIŠTENJU I DRŽANJU ULJA ZA LOŽENJE I GASNIH ULJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZRADU PROJEKTA PRETVARANJA NEOBRADIVOG U OBRADIVO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA POSTREGISTRACIONE KONTROLE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ZA ŽIVOTINJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA I HRANE ZA ŽIVOTINJE KOJA SE UVOZI ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0050/19-11 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME PRIVREDNOG DRUŠTVA SADRŽI REČ "SERBIA" ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U ČAČKU O OBAVLJANJU DRUGE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U SURDULICI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O IZDAVANJU LICENCE ZA OBAVLJANJE RADIJACIONE DELATNOSTI VISOKOG RIZIKA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O IZDAVANJU LICENCE ZA OBAVLJANJE RADIJACIONE DELATNOSTI VISOKOG RIZIKA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-5798/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-5871/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U SURDULICI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5836/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5837/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-5838/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5742/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5749/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5751/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5753/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5755/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5759/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5741/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5743/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5744/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5745/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5746/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5747/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5752/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5754/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5756/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5757/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5758/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5760/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-5762/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465–5739/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KANADI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI ANGOLI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • UPUTSTVO O DOPUNAMA UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2020. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O PLATAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O SPECIJALNOJ I POSEBNIM JEDINICAMA POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • UREDBA O SADRŽAJU, NAČINU IZRADE I OBAVEZAMA SUBJEKATA U VEZI SA IZRADOM PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANOVA ZAŠTITE I SPASAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE – ŠEFA MISIJE REPUBLIKE SRBIJE PRI NATO U BRISELU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex