Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 102 od 21.12.2018.)


 • FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O KONTROLI DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE "STARE OSNOVNE ŠKOLE" U BEŽANIJI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNOG TELA ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • PRAVILNIK O CENTRALNOJ EVIDENCIJI PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U JAVNOJ UPRAVI I IZDAVANJU UVERENJA O UČEŠĆU U PROGRAMU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • PRAVILNIK O DOZVOLAMA I CENTRIMA ZA OBUKU PILOTA ULTRALAKOG VAZDUHOPLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • PRAVILNIK O LISTI ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • PRAVILNIK O NAČINU RASPOREĐIVANJA UČENIKA ZA UČENJE KROZ RAD ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU PODRUČJA SA OTEŽANIM USLOVIMA RADA U POLJOPRIVREDI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • PRAVILNIK O OGLAŠAVANJU MEDICINSKOG SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • PRAVILNIK O PRAĆENJU MEDICINSKIH SREDSTAVA NA TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • PRAVILNIK O PROIZVODNJI MEDICINSKIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU STICANJA SERTIFIKATA O STRUČNOJ KOMPETENTNOSTI I KVALIFIKACIONE KARTICE VOZAČA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRAVNO LICE KOJE VRŠI PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POKRIĆE GUBITKA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINAˮ, KNJAŽEVAC ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA "KORIDORI SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA "ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM "INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA RADA I POSLOVANJA I FINANSIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU "KORIDORI SRBIJE" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGAS" NOVI SAD, SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBAR 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI OPERATORA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA "EPS DISTRIBUCIJA" D.O.O. BEOGRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PRIVREDNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STRATEŠKI OTKUP I DISTRIBUCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA "METOHIJAˮ, BEOGRAD ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-12461/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-12462/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-12463/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-12464/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA EKONOMSKIH NAUKA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM SRBIJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA "SINIŠA STANKOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA FIZIKU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KUKURUZ "ZEMUN POLJE" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKE "VINČA" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PEDAGOŠKA ISTRAŽIVANJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA POLITIČKE STUDIJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA VOĆARSTVO, ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NAUČNOG INSTITUTA ZA VETERINARSTVO SRBIJE IZ BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINAˮ, KNJAŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U VRANJU UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U ODELJENJU SA SEDIŠTEM U VALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA U SEDIŠTU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U SOLUNU, REPUBLIKA GRČKA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU GENERALNOG SEKRETARA KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE ZA SARADNJU SA ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH NACIJA ZA PROSVETU, NAUKU I KULTURU – UNESKO ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SRPSKOG DELA SAVETA ZA KOORDINACIJU PROJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA EKONOMSKIH NAUKA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM SRBIJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA "SINIŠA STANKOVIĆ" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA FIZIKU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KUKURUZ "ZEMUN POLJE" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKE "VINČA" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PEDAGOŠKA ISTRAŽIVANJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA POLITIČKE STUDIJE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA VOĆARSTVO, ČAČAK ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NAUČNOG INSTITUTA ZA VETERINARSTVO SRBIJE IZ BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA UČITELJSKOG FAKULTETA U VRANJU UNIVERZITETA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12521/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12537/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12159/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12346/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12347/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12345/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12348/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12349/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12350/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12351/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12353/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-12354/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 39 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • UPUTSTVO O POPUNJAVANJU OBRAZACA ZA IZVEŠTAVANJE O KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O MONITORINGU KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • UREDBA O KATEGORIZACIJI I POSTUPKU UNAPREĐENJA OBJEKATA U KOJIMA SE POSLUJE HRANOM ŽIVOTINJSKOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • UREDBA O RADU I MREŽI RADARSKIH CENTARA U SISTEMU ODBRANE OD GRADA I UTVRĐIVANJU LOKACIJE RADARSKIH CENTARA I ZAŠTITNIH ZONA TIH CENTARA, KAO I VRSTAMA OGRANIČENJA KOJA SE MOGU UVESTI U ZAŠTITNIM ZONAMA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU KRIZNOG PLANA RADI OBEZBEĐENJA SIGURNOSTI SNABDEVANJA PRIRODNIM GASOM ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PREVENTIVNOG AKCIONOG PLANA RADI OBEZBEĐIVANJA SIGURNOSTI SNABDEVANJA PRIRODNIM GASOM ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 38 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex