Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 102 od 11.12.2015.)


 • FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA NOVEMBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, FORTIS TOBACCO D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI REZIDENTI MOGU DRŽATI DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRAVNIM POSLEDICAMA PRESTANKA JAVNOG PREDUZEĆA NOVINSKA AGENCIJA TANJUG ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONETARNE POLITIKE NARODNE BANKE SRBIJE U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-395/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE ILI ODUZIMANJE LICENCE ČLANOVIMA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O EVIDENCIJAMA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KATEGORIZACIJI TURISTIČKIH MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I KRITERIJUMIMA RASPODELE DELA SREDSTAVA IZ NAMENSKIH PRIMANJA BUDŽETA REPUBLIKE KOJA SE OSTVARUJU PRIREĐIVANJEM IGARA NA SREĆU, A KORISTE ZA FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU PREGLEDA I ISPITIVANJA OPREME ZA RAD I ISPITIVANJA USLOVA RADNE OKOLINE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU PROCENE RIZIKA NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI KORIŠĆENJU OPREME ZA RAD ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O VRSTI, NAZIVU I SADRŽAJU OBRAZACA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA I NAZIVU, SADRŽAJU I IZGLEDU OBRAZACA JAVNIH ISPRAVA I UVERENJA U OBRAZOVANJU ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU ELABORATA O UREĐENJU GRADILIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA, NAČINU I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA SPROVOĐENJE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA – POJEDINAČNOG POPISNOG LISTA ZA EVIDENTIRANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA TURISTIČKOG VODIČA I TURISTIČKOG PRATIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 80152/12, DRAGI PETROVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BR. 47939/11 I 56192/11, RAKIĆ I SARVAN PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BR. 5928/13, 32514/13 I 68065/13, ŠERIFOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BR. 7786/13 I 47972/13, MILENKOVIĆ I VELJKOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA" KNJAŽEVAC ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK KOPAONIK" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "SRBIJAVODE" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA OD DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "EVROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU 2016" ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK KOPAONIK" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA "SRBIJAŠUME" ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAMENU ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA POŽAREVCA", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA POMOĆ I OBNOVU POPLAVLJENIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA POŽAREVCA", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE VITINA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE GLOGOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE NOVO BRDO ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE PODUJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE PRIZREN ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE VUČITRN ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE GNJILANE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA TOPLIČKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U PROKUPLJU ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA POMOĆ I OBNOVU POPLAVLJENIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 766-1/15 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 766-2/15 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12918/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12943/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12945/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12948/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-12978/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-2950/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex