Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 101/2022 od 06.09.2022.)


 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "SREM-GAS“ SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2022)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, JP "SREM-GAS“ SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2022)
 • ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA MLEKA I PROIZVODA OD MLEKA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA U IME I ZA RAČUN AKCIONARSKOG FONDA I NAČINU IZJAŠNJENJA PO OSNOVU PRENETIH AKCIJA ČIJI JE ZAKONITI IMALAC AKCIONARSKI FOND ("Sl. glasnik RS", br. 101/2022)
 • PRAVILNIK O PRENOSIVOSTI BROJA ZA USLUGE KOJE SE PRUŽAJU PREKO JAVNIH KOMUNIKACIONIH MREŽA NA FIKSNOJ LOKACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD ZA PERIOD 2022–2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" JP, INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA VETERINARSKA AMBULANTA "BOSILEGRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 101/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALIJE I USLUGE "USLUGA", BOSILEGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 101/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINE BOSILEGRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 101/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 399-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 399-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 399-4/22 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 499-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 500-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 500-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U AVGUSTU 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2022)
 • REŠENJE SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-01-30/2022-06 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2022)
 • REŠENJE SAVETA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-01-65/2022-11 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2022)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2022)