Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 101 od 10.11.2017.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O VRSTAMA DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA KOJE SE KUPUJU I PRODAJU NA DEVIZNOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI ŠTEDNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-10933/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI ŠTEDNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-10935/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI ŠTEDNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-10938/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI ŠTEDNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-10940/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI ŠTEDNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-10941/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI ŠTEDNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-10942/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI ŠTEDNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-10943/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O EMISIJI ŠTEDNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 424-10944/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O OBRASCIMA I SADRŽINI POZICIJA U OBRASCIMA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ODGOVORNIH LICA I TELA U SISTEMU UPRAVLJANJA PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE ZA PERIOD 2007–2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ODGOVORNIH LICA I TELA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) ZA PERIOD 2014–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ODLUKA O PRIKUPLJANJU, OBRADI I DOSTAVLJANJU PODATAKA O STANJU I STRUKTURI RAČUNA IZ KONTNOG OKVIRA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNOG IZNOSA KOJI ODREĐUJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PLAĆANJE TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI OBRASCA PONUDE FINANSIJSKE POGODBE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZREŠENJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA BEOGRADA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA SEULA, REPUBLIKA KOREJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA LESKOVCA, REPUBLIKA SRBIJA, I GRADA BIJELJINE, REPUBLIKA SRPSKA, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U NACIONALNOJ KORPORACIJI ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG GODIŠNJEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI PARKA PRIRODE "MOKRA GORA" D.O.O. ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U TRSTENIKU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA NA OTVORENOM "STARO SELO" SIROGOJNO ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA NA OTVORENOM "STARO SELO" SIROGOJNO ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – GLAVNOG UPRAVNOG INSPEKTORA UPRAVNOG INSPEKTORATA U MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U ČENAIJU, REPUBLIKA INDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA NESTALA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2013–2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SRPSKOG DELA SRPSKO-MAĐARSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA GRANIČNU KONTROLU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KNJAŽEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U TRSTENIKU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11007/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11008/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11016/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10732/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10805/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-10806/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 112 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 113 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI TURSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex