Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 101 od 16.12.2016.)


 • FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ISPRAVKA ODLUKE O RASPODELI SREDSTAVA IZ NAMENSKIH PRIMANJA BUDŽETA REPUBLIKE KOJA SE OSTVARUJU PRIREĐIVANJEM IGARA NA SREĆU, A KORISTE ZA FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • LISTA O DOPUNAMA LISTE SUPSTANCI KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O RADU TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O IMENOVANJU SUDIJA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA VISOKOG SAVETA SUDSTVA IZ REDA SUDIJA APELACIONIH SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA USTAVNOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ARBITRAŽNIH PRAVILA KOMISIJE UJEDINJENIH NACIJA ZA MEĐUNARODNO TRGOVINSKO PRAVO (UNCITRAL) PRED STALNOM ARBITRAŽOM PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 74 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE, RS BROJ 75 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA PARLAMENTARNOG ODBORA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU FONDA ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE KLADOVO ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O MATIČNOM PODRUČJU NA TERITORIJI OPŠTINE GORNJI MILANOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA OSNOVNOG SUDA U KRUŠEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PREKRŠAJNOG SUDA U LOZNICI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PRIVREDNOG SUDA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-347/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-368/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-399/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-402/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-403/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-404/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-418/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-438/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-01-443/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA MAKREŠANE I DEDINA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O PROMENI GRANICE KATASTARSKIH OPŠTINA PLOČICA I SKORENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-149/2014 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE NA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA KRAJNJU POTROŠNJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE, VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU JAVNOG OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I VOĐENJU REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE I BIOTEČNOSTI IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 4), 5), 6) I 7) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE KAO ENERGETSKA GORIVA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE ILI U INDUSTRIJSKE SVRHE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA DOBIJANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE RADIJACIONE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRAĆENJA IZVRŠAVANJA OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM I NAČINU DOKAZIVANJA IZVRŠENJA TE OBAVEZE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O OGLAŠAVANJU I SPONZORSTVU U ELEKTRONSKIM MEDIJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE SAMOOPOREZIVANJEM NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O STALNOJ ARBITRAŽI PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PRIBAVLJANJE OVLAŠĆENJA ZA VRŠENJE POSLOVA ZAŠTITE OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU STANDARDA ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U OBLASTI PORODILIŠTA I NEONATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU STANDARDA ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U OBLASTI STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE ČLANOVA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE I PRIVREDNIH KOMORA AUTONOMNIH POKRAJINA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA ZA PLOČE IVERICE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PROMENI SEDIŠTA USTANOVE DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA DRŽAVNOG UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU "DR MIROSLAV ZOTOVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O IZDAVANJU LICENCE ZA OBAVLJANJE NUKLEARNE AKTIVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O OVLAŠĆENJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA DRŽAVNOG UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NACIONALNE KOMISIJE ZA RAČUNOVODSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPKA UNIŠTAVANJA ODUZETIH PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U SREMSKOJ MITROVICI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU "DR MIROSLAV ZOTOVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11757/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11968/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-12044/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-11881/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-11882/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • SERTIFIKATI O AKREDITACIJI ZDRAVSTVENE USTANOVE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • UREDBA O NAČINU UKLJUČIVANJA U DRUŠTVENI, KULTURNI I PRIVREDNI ŽIVOT LICA KOJIMA JE PRIZNATO PRAVO NA UTOČIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • UREDBA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI KORIŠĆENJU OŠTRIH PREDMETA KOJI SU MEDICINSKA SREDSTVA U ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex