Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 101 od 08.12.2015.)


 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JPI "INFORMATIVNI CENTAR ODŽACI", ODŽACI ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • MINIMALNI USLOVI ZA IZBOR U ZVANJA NASTAVNIKA NA UNIVERZITETU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN PREUZIMANJA MERNIH UREĐAJA, ODNOSNO MERNO-REGULACIONIH STANICA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA JAVNE USLUGE U NARODNOJ BIBLIOTECI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2700/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • PRAVILNIK O KVALITETU MEDA I DRUGIH PROIZVODA PČELA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • PRAVILNIK O KVALITETU VOĆNIH DŽEMOVA, ŽELEA, MARMELADE, PEKMEZA I ZASLAĐENOG KESTEN PIREA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • PRAVILNIK O ODRŽAVANJU ŽELEZNIČKIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU SPROVOĐENJA GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE MALO CRNIĆE" ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR ALEKSANDROVAC – ŽUPA", ALEKSANDROVAC ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA – KOORDINATORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01103/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-03085/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O REGISTRACIJI OTKAZA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA HEMIJU I NEMETALE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 746-1/15 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 746-10/15 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 746-11/15 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 746-12/15 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 746-2/15 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 746-3/15 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 746-4/15 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 746-5/15 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 746-6/15 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 746-7/15 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 746-8/15 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 746-9/15 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2025. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • ZAKLJUČAK KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 4/0-02-866/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)
 • ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex