Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 10/2022 od 28.01.2022.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA O IZMENI PRAVILA O RADU TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • ODLUKA O DONOŠENJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENA POMOĆNIH USLUGA I CENA ZAKUPA REZERVE SNAGE ZA SISTEMSKE USLUGE SEKUNDARNE I TERCIJARNE REGULACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA REALIZACIJU PROJEKTA REGIONALNOG PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA TERITORIJI JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA POŽEGA, UŽICE I ARILJE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • ODLUKA O OBRASCU I NAČINU DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ORGANA JAVNE VLASTI O RADNJAMA PREDUZETIM U CILJU PRIMENE ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE I ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA NADOKNADU RAZLIKE U CENI GASA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3502/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA NOVEMBAR 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTAMA FISKALNIH RAČUNA, TIPOVIMA TRANSAKCIJA, NAČINIMA PLAĆANJA, POZIVANJU NA BROJ DRUGOG DOKUMENTA I POJEDINOSTIMA OSTALIH ELEMENATA FISKALNOG RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA DIVERZIFIKACIJU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I RAZVOJ POSLOVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ RURALNE JAVNE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVILIMA LETENJA I PRUŽANJU USLUGA KONTROLE LETENJA, UZBUNJIVANJA I INFORMISANJA VAZDUHOPLOVA U LETU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O VODNIM PUTEVIMA, LUKAMA I PRISTANIŠTIMA NA KOJIMA JE PILOTAŽA OBAVEZNA ZA PLOVILA ODREĐENE VRSTE I VELIČINE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O POSEBNIM ELEMENTIMA PROCENE RIZIKA, UČESTALOSTI VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA NA OSNOVU PROCENE RIZIKA I POSEBNIM ELEMENTIMA PLANA INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA U POGLEDU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2022. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "SLUŽBENI GLASNIKˮ ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU "DR MIROSLAV ZOTOVIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA PRAĆENJE PRIMENE ODREDABA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O ZAJEDNIČKIM LOKACIJAMA NA GRANIČNIM PRELAZIMA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE VLADE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TRANSPORTGAS SRBIJA NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE "DR VUKAN ČUPIĆ" ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA SREDNJOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG SEIZMOLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA BIOMEDICINU U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA KOSOVO I METOHIJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME "TORLAK" ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NAČELNIKA SREDNJOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ZRENJANINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 108-1/22 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 108-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U NESAGOREVAJUĆI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-694/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-696/2022 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • UPUTSTVO ZA IZRADU I OBJAVLJIVANJE INFORMATORA O RADU ORGANA JAVNE VLASTI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • UREDBA O SPAJANJU ORGANIZOVANIH DAN UNAPRED I UNUTARDNEVNIH TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE AKREDITOVANIM REGIONALNIM RAZVOJNIM AGENCIJAMA U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • UREDBA O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOS IZ ČLANA 13. STAV 3. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA NA DOHODAK GRAĐANA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 9), 12), 13), 29), 30) I 31), ČLANA 18. STAV 1. TAČ. 1), 2), 5), 7), 8), 9) I 9A), ČLANA 21A STAV 2, ČLANA 83. STAV 4. TAČKA 1) I ČLANA 85. STAV 1. TAČKA 11) ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • ZAKLJUČAK O IMENOVANJU SAVETNIKA REPUBLIKE SRBIJE U OKVIRU KANCELARIJE KONSTITUENCE ŠVAJCARSKE U EVROPSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD) U LONDONU, UJEDINJENO KRALJEVSTVO VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)