Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 10 od 14.02.2017.)


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ODREĐIVANJU CENA ZA PRISTUP SISTEMU ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA VERSKU NASTAVU U ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILA O PROMENI SNABDEVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA ZA NACIONALNI PROGRAM JAVNE ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE ZA PERIOD OD 2017. DO 2021. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU CENA ZA PRISTUP SISTEMU ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU 2017. GODINE ZA GODINU MEĐUGENERACIJSKE SARADNJE I SOLIDARNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE GRADA ZAJEČARA I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA GRADA ZAJEČARA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE ODŽACI I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ODŽACI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE OPŠTINE VRBAS I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O LISTI OCENJIVAČA VINA I VISINI NADOKNADE ZA RAD OCENJIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • PRAVILNIK O MEĐUNARODNOJ POTVRDI (SERTIFIKATU) O ULOVU I LISTI PROIZVODA RIBARSTVA ZA KOJE NISU POTREBNE MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATI) O ULOVU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • PRAVILNIK O OPREMI I ZAŠTITNIM SISTEMIMA NAMENJENIM ZA UPOTREBU U POTENCIJALNO EKSPLOZIVNIM ATMOSFERAMA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA LISTE ODOBRENIH SUPSTANCI, LISTE ZABRANJENIH SUPSTANCI I LISTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • PRAVILNIK O SPECIFIKACIJI REGISTRA INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA FILOZOFIJU I DRUŠTVENU TEORIJU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA RIBARSTVO KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA GRADA ZAJEČARA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE ODŽACI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE "DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT" ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O IZDAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA AUTORSKOG I SRODNOG PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU PETROHEMIJSKIH PROIZVODA, SIROVINA I HEMIKALIJA "HIP – PETROHEMIJA", PANČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKE GRUPE ZA RIBARSTVO KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA NAIVNE UMETNOSTI U JAGODINI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA NAIVNE UMETNOSTI U JAGODINI ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA LEČENJE I REHABILITACIJU "NIŠKA BANJA", NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 141-1/17 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 141-2/17 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 10 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 11 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 12 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 13 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 14 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 15 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 16 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 17 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 18 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 19 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 20 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 21 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 22 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 23 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 24 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 25 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 26 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 27 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 28 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 29 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 3 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 30 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 31 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 32 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 33 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 34 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 35 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 36 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 37 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 38 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 39 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 4 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 40 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 41 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 42 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 43 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 44 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 45 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 46 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 47 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 48 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 49 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 5 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 50 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 51 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 52 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 53 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 54 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 55 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 56 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 57 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 58 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 59 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 6 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 60 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 61 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 62 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 63 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 64 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 65 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 66 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 67 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 68 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 69 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 7 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 70 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 71 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 72 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 73 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 74 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 75 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 76 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 77 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 78 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 79 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 8 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 80 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 81 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 82 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 83 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 84 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 85 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 86 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 87 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 88 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 89 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 9 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UKAZ O DODELI ODLIKOVANJA, KO PR BROJ 90 ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)
 • UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex