Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 1/2024 od 05.01.2024.)


 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O POSTUPKU I USLOVIMA ZA STICANJE CERTIFIKATA ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA, JEDINSTVENOM PROGRAMU OBUKE ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA I USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PREDAVAČI KOJI VRŠE TU OBUKU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1055/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1073/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1208/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1211/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1297/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1298/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1300/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-985/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-1354/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-1355/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-1356/2023-01 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)
 • ODLUKA O TROŠKOVIMA FINANSIRANJA SOCIJALNOG DIJALOGA I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)
 • ODLUKA O TROŠKOVIMA REHABILITACIJE KORISNIKA PENZIJA I CENI SMEŠTAJA PRATIOCA, PO USTANOVAMA, PO DANU BORAVKA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)
 • POSLOVNIK O RADU ETIČKOG ODBORA VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)
 • POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA ODLUČIVANJE O PRIGOVORU PROTIV OBAVEZNOG UPUTSTVA ZA RAD I POSTUPANJE U POJEDINOM PREDMETU, PRIGOVORU PROTIV REŠENJA O SUPSTITUCIJI I PRIGOVORU PROTIV REŠENJA O DEVOLUCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)
 • PRAVILNIK O POSTUPANJU VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA U VEZI SA NEPRIMERENIM UTICAJEM NA RAD NOSIOCA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE I JAVNO TUŽILAŠTVO ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)
 • PRAVILNIK O RADU BUDŽETSKE KOMISIJE VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "PLANINA CER" ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA RASPODELE RADIO-FREKVENCIJA U RADIOFREKVENCIJSKIM OPSEZIMA 1900–1980 MHZ I 2110–2170 MHZ ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA RASPODELE RADIO-FREKVENCIJA/LOKACIJA ZA TERESTRIČKE ANALOGNE FM RADIODIFUZNE STANICE ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA RASPODELE RADIO-FREKVENCIJA/LOKACIJA/OBLASTI ZA TERESTRIČKE DIGITALNE ZVUČNE RADIODIFUZNE STANICE U DELU VHF OPSEGA (209–230 MHZ) ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)
 • SPORAZUM O PRODUŽENJU ROKA VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)
 • ZAKLJUČAK O PREPORUCI POSLODAVCIMA U REPUBLICI SRBIJI DA ZAPOSLENIMA OMOGUĆE DA NE RADE NA DRUGI DAN BOŽIĆA ‒ 8. JANUARA 2024. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)