Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 1/2023 od 06.01.2023.)


 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA EVRO DIZELA EN 590 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2023)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O SADRŽINI ELABORATA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, POSTROJENJA ZA KOMBINOVANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE, SISTEMA ZA PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE, POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 684-1/22 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 684-2/22 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 684-3/22 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 684-4/22 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 684-5/22 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 684-6/22 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 684-7/22 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 684-8/22 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 684-9/22 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2023)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U REZANI DUVAN I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 684-10/22 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2023)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-11/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2023)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2023)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0025/2020-08 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2023)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-46-00-0260/20-08 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2023)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0310/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2023)
 • LISTA AKATA O IZDAVANJU, SUSPENZIJI ILI STAVLJANJU VAN SNAGE OPERATIVNIH DOZVOLA U 2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 1/2023)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA NA TERITORIJI OPŠTINE PLANDIŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALNE SLUŽBE", POŽAREVAC ("Sl. glasnik RS", br. 1/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DELATNOSTI ZOOHIGIJENE "ZOOHIGIJENA ĆUPRIJA" ĆUPRIJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA STUBO-ROVNI "KOLUBARA" VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 1/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "JEDINSTVO" BOJNIK ("Sl. glasnik RS", br. 1/2023)