Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 1 od 06.01.2016.)


 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JAVNO PREDUZEĆE RADIODIFUZNE DELATNOSTI "RADIO BAČKA", BAČ ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, NI D.O.O. "NAŠ GLAS", SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "IMPERIAL TOBACCO SCG" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-10275/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3407/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I STRUČNOM ISPITU ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-0286/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)
 • REŠENJE O BRISANJU IZ REGISTRA PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "DRUGI OKTOBAR", VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD - VALJEVO" ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "AGRORAZVOJ - VALJEVSKE DOLINE", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG INFORMATIVNOG PREDUZEĆA "RADIO VALJEVO", VALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VODE I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex