Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik

(broj 6/2023 od 20.06.2023.)


  • PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU
  • PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU
  • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSNIVANJE, POČETAK RADA I OBAVLJANJE DELATNOSTI PREDŠKOLSKE USTANOVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex