Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


NAPOMENA: Tekstovima propisa koji su objavljeni u ovom glasilu, kao i svim drugim glasilima, pristupite putem pravne baze Paragraf Lex.

Ukoliko je glasilo objavljeno u perodu od petka posle podne do nedelje uveče - tekstovi ovih propisa biće dostupni na listi ispod, a sa prvim radnim danom u okviru pravne baze.

Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik

(broj 5/2022 od 14.06.2022.)


  • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNOJ ŠKOLI KOJA OSTVARUJE NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OBRAZOVNE PROFILE SARADNIK U DRAMSKOJ UMETNOSTI, SARADNIK U MUZIČKOJ UMETNOSTI I NOVINAR SARADNIK ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2022)
  • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE SARADNIK U DRAMSKOJ UMETNOSTI, SARADNIK U MUZIČKOJ UMETNOSTI I NOVINAR SARADNIK U STRUČNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2022)
  • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2022)
  • PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2022)
  • PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2022)
  • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2022)
  • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2022)
  • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLANU I PROGRAMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA ZAJEDNIČKE PREDMETE U STRUČNIM I UMETNIČKIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex