Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 43/2020 od 30.11.2020.)


 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE NA TERITORIJI OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 43/2020)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 43/2020)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list opština Srema", br. 43/2020)
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 43/2020)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA POVRŠINSKU RASKRSNICU VRDNIK NA DRŽAVNOM PUTU IB REDA BR. 21, NOVI SAD - RUMA - ŠABAC, U KO IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 43/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 43/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU PRAVA KORIŠĆENJA SELA RIVICA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU NA PARCELAMA BROJ 57, 1105/8 I 1105/9 KO RIVICA ("Sl. list opština Srema", br. 43/2020)
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 43/2020)
 • ODLUKA O DODELJIVANJU ISKLJUČIVOG PRAVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PRUŽANJA USLUGA NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE ("Sl. list opština Srema", br. 43/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA ("Sl. list opština Srema", br. 43/2020)
 • PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE I NABAVKE ("Sl. list opština Srema", br. 43/2020)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE OPŠTINE STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 43/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG JAVNOG URBANISTIČKOG PREDUZEĆA "URBANIZAM" STARA PAZOVA ("Sl. list opština Srema", br. 43/2020)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list opština Srema", br. 43/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex