Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 39 od 07.11.2020.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE OPŠTINE RUMA ZA 2017. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 39/2020)
 • ODLUKA O MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 39/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIBAVLJANJU I RASPOLAGANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 39/2020)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKOG PLANA ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE RUMA U PERIODUOD 2021. DO 2030. GODINE ("Sl. list opština Srema", br. 39/2020)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA PODSISTEM ZA NAVODNJAVANJE "JARAČKA JARČINA", DEO REGIONALNOG SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE SREM ("Sl. list opština Srema", br. 39/2020)
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE,,ZA BLOK 4-5-4 DOM ZDRAVLJA" U RUM ("Sl. list opština Srema", br. 39/2020)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE,,ZA BLOK 4-14-2 U RADNOJ ZONI" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 39/2020)
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE "PARK-ŠUMA BORKOVAC" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 39/2020)
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE POGONA ZA PRERADU DRVETA NA K.P. BR. 603/1 K.O. ŽARKOVAC ("Sl. list opština Srema", br. 39/2020)
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJENOG MESTA DOBRINCI ("Sl. list opština Srema", br. 39/2020)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 39/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 39/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ("Sl. list opština Srema", br. 39/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ("Sl. list opština Srema", br. 39/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA MLADE ("Sl. list opština Srema", br. 39/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA MLADE ("Sl. list opština Srema", br. 39/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 39/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 39/2020)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 39/2020)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREDNOG SAVETA ("Sl. list opština Srema", br. 39/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREDNOG SAVETA ("Sl. list opština Srema", br. 39/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex