Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 36 od 13.11.2017.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PEĆINCI ZA 2017. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 36/2017)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SAVA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 36/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "VLADA OBRADOVIĆ KAMENI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 36/2017)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I RADNE ODNOSE ("Sl. list opština Srema", br. 36/2017)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU MANDATNO IMUNITETSKE KOMISIJE ("Sl. list opština Srema", br. 36/2017)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BUDŽET I FINANSIJE ("Sl. list opština Srema", br. 36/2017)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI ("Sl. list opština Srema", br. 36/2017)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA URBANIZAM, STAMBENO-KOMUNALNE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list opština Srema", br. 36/2017)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANOVA STALNIH RADNIH TELA SKUPŠTINE OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 36/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "VLADA OBRADOVIĆ KAMENI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 36/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU JEDNOG ČLANA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE PEĆINCI U STALNOM SASTAVU ("Sl. list opština Srema", br. 36/2017)
 • ZAKLJUČAK O KRITERIJUMIMA ODREĐIVANJA CENE ZA BESPRAVNO KORIŠĆENJE DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list opština Srema", br. 36/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex