Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 33 od 13.11.2018.)


 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE "HUMANO GROBLJE" SELA SIBAČ K.O. SIBAČ OPŠTINA PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE RUMA ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JAVNOM VODOVODU ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA (Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PLATAMA I OSTALIM PRIMANJIMA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PEĆINCI ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OPŠTINSKIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA I ULICAMA ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UKLANJANJU OBJEKATA KOJI PREDSTAVLJAJU NEPOSREDNU OPASNOST ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI, SUSEDNE OBJEKTE I BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USLOVIMA ZA DRŽANJE I ZAŠTITU DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE "BLOK 4-15-1 U RADNOJ ZONI" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE "OPŠTINSKI PUT KLENAK-GRABOVCI" ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE "PLANIRANI OPŠTINSKI PUT DOBRINCI-DONJI PETROVCI" ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO BLOKA 2-1-2 U CENTRALNOJ ZONI U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA LIKVIDACIJE JAVNOG PREDUZEĆA TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE PEĆINCI PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU PRAVA KORIŠĆENJA NA ZGRADI OSNOVNOG OBRAZOVANJA I POMOĆNOJ ZGRADI IZGRAĆENIM NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 6 U KO AŠANJA ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZMENI STATUTA OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE PEĆINCI 2019-2029. GODINE ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU TRGOVINSKIH I ZANATSKIH OBJEKATA ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JKP "PUTEVI OPŠTINE" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JP "PROJEKTOVANJE" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ODLUKA O UREĐENJU I ODRŽAVANJU JAVNIH POVRŠINA ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA I DRUGIH DELOVA NASELJENIH MESTA U OPŠTINI PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • REŠENJE ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT O IZMENI STATUTA PREDŠKOLSKE USTANOVE "VLADA OBRADOVIĆ KAMENI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DUŠAN JERKOVIĆ UČA" ŠIMANOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DUŠAN VUKASOVIĆ DIOGEN" KUPINOVO ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SLOBODAN BAJIĆ PAJA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE "MILENKO VERKIĆ NEŠA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA USTANOVE ZAVIČAJNI MUZEJ RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE ZAVIČAJNI MUZEJ RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • REŠENJE O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE RUMA PO TRŽIŠNOJ CENI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • REŠENJE O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE RUMA PO TRŽIŠNOJ CENI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • REŠENJE O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE RUMA PO TRŽIŠNOJ CENI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJANJU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DUŠAN JERKOVIĆ UČA" ŠIMANOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DUŠAN VUKASOVIĆ DIOGEN" KUPINOVO ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SLOBODAN BAJIĆ PAJA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE "MILENKO VERKIĆ NEŠA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list opština Srema", br. 33/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex