Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 3/2022 od 02.02.2022.)


 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNOG REVIZORA ZA REVIZIJU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE RUMA ZA 2022. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VODOVODU ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU OTPADNIH I ATMOSFERSKIH VODA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU USLUŽNOG CENTRA UZ KORIDOR AUTOPUTA E-70 LEVO KOD RUME ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE RUMA U STALNOM SASTAVU ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE RUMA U STALNOM SASTAVU ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA URBANISTIČKO PLANIRANJE, UPRAVLJANJE PUTEVIMA I IZGRADNJU RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA URBANISTIČKO PLANIRANJE, UPRAVLJANJE PUTEVIMA I IZGRADNJU RUMA (Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "STAMBENO" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "STAMBENO" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "STAMBENO" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "STAMBENO" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "IVO LOLA RIBAR" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "IVO LOLA RIBAR" RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MILOŠ CRNJANSKI" HRTKOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MILOŠ CRNJANSKI" HRTKOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA URBANISTIČKE PLANOVE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA URBANISTIČKE PLANOVE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I RADNE ODNOSE ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I RADNE ODNOSE ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJANJU OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREDNOG SAVETA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREDNOG SAVETA ("Sl. list opština Srema", br. 3/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex