Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 12/2023 od 25.05.2023.)


 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA VIKEND ZONE 5.13 U OPŠTINI IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 12/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE RUMA ZA 2023. GODINU - PRVI REBALANS - ("Sl. list opština Srema", br. 12/2023)
 • ODLUKA O OTPISU DUGA (POTRAŽIVANJA) PO OSNOVU NEIZMIRENIH USTUPLJENIH JAVNIH PRIHODA OPŠTINE RUMA PRIVREDNOM DRUŠTVU "FULL PROTECT" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. list opština Srema", br. 12/2023)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU AUTOBUSKIH STAJALIŠTA ZA GRADSKI I PRIGRADSKI PREVOZ PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 12/2023)
 • ODLUKA O PRIVREMENOM POVERAVANJU PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 12/2023)
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU I RASPOLAGANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 12/2023)
 • ODLUKA O IZRADI PROGRAMA RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE RUMA ZA PERIOD 2024-2028. GODINE ("Sl. list opština Srema", br. 12/2023)
 • ODLUKA O UNIFORMI I OZNAKAMA KOMUNALNIH MILICIONARA I NAČINU OZNAČAVANJA VOZILA I PLOVILA I POSEBNOJ OPREMI KOMUNALNE MILICIJE ("Sl. list opština Srema", br. 12/2023)
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJENOG MESTA DOBRINCI (Sl. list opština Srema", br. 12/2023)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA VOGANJ ("Sl. list opština Srema", br. 12/2023)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE RUME ("Sl. list opština Srema", br. 12/2023)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE RADNA ZONA "JUG-2" U RUMI ("Sl. list opština Srema", br. 12/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZELENIM POVRŠINAMA OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 12/2023)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 12/2023)
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE ZAVIČAJNI MUZEJ RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 12/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE ZAVIČAJNI MUZEJ RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 12/2023)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 12/2023)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 12/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex