Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 10 od 14.03.2018.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PEĆINCI ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE OPŠTINE PEĆINCI ZA 2017. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI JAVNOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • ODLUKA O REFINANSIRANJU ZADUŽENJA OPŠTINE PEĆINCI PO OSNOVU UGOVORA O KREDITU BR. 2016020818, PARTIJA 39-318-0118623.2 OD 01.08.2016. GODINE (DEL. BR. 422-1/2016-IV) I UPISU HIPOTEKE NA NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNE NAKNADE ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADA I NAKNADE ZA UPRAVLJANJE U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI" PEĆINCI ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI JAVNOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCISl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I RADNE ODNOSE ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA STATUTARNA PITANJA I NORMATIVNA AKTA ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU MANDATNO IMUNITETSKE KOMISIJE ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU NADZORNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA "PEĆINCI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU NADZORNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE U PEĆINCIMA ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BUDŽET I FINANSIJE ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA POLJOPRIVREDU ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PREDSTAVKE I ŽALBE ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRIVREDU ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RAZVOJ I ZAŠTITU LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA SPORT I OMLADINU ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA URBANIZAM, STAMBENO-KOMUNALNE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU ODBORNIČKOG MANADATA U SKUPŠTINI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU ODBORNIČKOG MANADATA U SKUPŠTINI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU ODBORNIČKOG MANDATA U SKUPŠTINI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "VLADA OBRADOVIĆ KAMENI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DUŠAN JERKOVIĆ UČA" ŠIMANOVCI ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU JEDNOG ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SLOBODAN BAJIĆ PAJA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SPORTSKI CENTAR" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U PEĆINCIMA ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA "DR DRAGAN FUNDUK" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U PEĆINCIMA ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KULTURNOG CENTRA "PEĆINCI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JKP "SAVA"PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "VLADA OBRADOVIĆ KAMENI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA DOO "AGENCIJA ZA RAZVOJ OPŠTINE PEĆINCI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SPORTSKI CENTAR" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU KOMISIJE ZA KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I RADNE ODNOSE ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU MANDATNO IMUNITETSKE KOMISIJE ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SAVETA ZA BUDŽET I FINANSIJE ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SAVETA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SAVETA ZA URBANIZAM, STAMBENO-KOMUNALNE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list opština Srema", br. 10/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex