Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 74 od 25.07.2018.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SURČIN
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SURČIN
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA IZGRADNJI I ODRŽAVANJU GASOVODNE MREŽE ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ZA PERIOD 1. JANUAR 2017. - 31. DECEMBAR 2017. GODINE"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA RADA USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA GRADSKE OPŠTINE SURČIN U NAZIVU SPORTSKOG UDRUŽENJA ZA DŽET-SKI SPORT "SURČIN"
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PREDLAGANJE, IZMENE NAZIVA ILI DAVANJE NAZIVA ULICA, TRGOVA, ZASEOKA I DRUGIH NASELJENIH MESTA U GRADSKOJ OPŠTINI SURČIN
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 74/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 74/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex