Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 6/2021 od 25.02.2021.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2021. GODINU, SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2021)
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU ODLUKE O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU PRIVREDU "LAZAREVAC", LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2021)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2021)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2021)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2021)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2021)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2021)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD "STARI GRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU LAZAREVCA ZA PERIOD 1. JANUAR - 31. DECEMBAR 2021. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP "TOPLIFIKACIJA" LAZAREVAC ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JPKP "LAZAREVAC", LAZAREVAC ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2021)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2021)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2021)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRADSKA OPŠTINA SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2021)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRADSKA OPŠTINA LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2021)
 • REŠENJE O PRODUŽENJU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLIFIKACIJA" LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2021)
 • REŠENJE O PRODUŽENJU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU PRIVREDU "LAZAREVAC", LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2021)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex