Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 30/2022 od 07.03.2022.)


  • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2022)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA KABLOVSKA DISTRIBUCIJA, SURČIN1 ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2022)
  • ODLUKA O PROMENI PRAVNE FORME JAVNOG PREDUZEĆA KABLOVSKA DISTRIBUCIJA, SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2022)
  • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ORGANA PRIVREDNOG DRUŠTVA "KABLOVSKA DISTRIBUCIJA SURČIN" DOO BEOGRAD - SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2022)
  • ODLUKA O OBAVLJANJU POSLOVA EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2022)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA GRADSKE OPŠTINE SURČIN U NAZIVU PRIVREDNOG DRUŠTVA"KABLOVSKA DISTRIBUCIJA SURČIN" DOO BEOGRAD - SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2022)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU VD DIREKTORA, PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA KABLOVSKA DISTRIBUCIJA, SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2022)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2022)
  • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex