Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 30 od 02.04.2018.)


 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • ODLUKA O OBAVLJANJU POSLOVA EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI PROSTOR ZVEZDARA U LIKVIDACIJI" ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA IZ BUDŽETA GRADA VALJEVA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA STUBO-ROVNI "KOLUBARA" ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLIFIKACIJA" LAZAREVAC ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU LAZAREVCA ZA PERIOD 1. JANUAR 2018. GODINE - 31. DECEMBRA 2018. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA STUBO-ROVNI "KOLUBARA" ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA KULTURU LAZAREVAC SA FINANSIJSKIM PLANOM PRIHODA I RASHODA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU PRIVREDU "LAZAREVAC", LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA SAVETA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • REŠENJE O PRODUŽENJU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU PRIVREDU "LAZAREVAC", LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANOVIMA VEĆA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)
 • ZAKLJUČAK O POTVRĐIVANJU REŠENJA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA XI BROJ 011-152-1/17 OD 29. DECEMBRA 2017. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex