Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 15/2021 od 18.03.2021.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2021)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2021)
 • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ODBORNIKA I PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA I OPŠTINSKOJ UPRAVI ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2021)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ZA PERIOD 2021-2024. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2021)
 • ODLUKA O IZDVAJANJU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA NABAVKU ULTRAZVUČNOG KOLORDOPLERA SA TRI SONDE ZA POTREBE DOMA ZDRAVLJA "ZVEZDARA" - OGRANAK MIRIJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2021)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP - ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2021)
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG LIKVIDACIONOG IZVEŠTAJA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI PROSTOR ZVEZDARA" U LIKVIDACIJI ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2020. DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2021)
 • ODLUKA O USVAJANJU REDOVNOG GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI PROSTOR ZVEZDARA U LIKVIDACIJI" ZA 2020. GODINU SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2020. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2021)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2021)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP - ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA NADZORNOG ODBORA IZ REDA OSNIVAČA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP - ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O CENAMA USLUGA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA I POSTAVLJANJU REKLAMA I IZDAVANJA REKLAMNOG PROSTORA U JAVNOM PREDUZEĆU SPORTSKI CENTAR "OLIMP - ZVEZDARA" ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2021)
 • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2021)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA DIREKTORU JP SPORTSKI CENTAR "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA JP SPORTSKI CENTAR "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP SPORTSKI CENTAR "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU V. D. PREDSEDNIKA MESNIH ZAJEDNICA ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex