Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 117/2022 od 28.12.2022.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "NOVI BEOGRAD" SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE KULTURE "NOVOBEOGRADSKA KULTURNA MREŽA ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • PRAVILNIK O SOLIDARNOJ POMOĆI ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLATAMA, NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U UPRAVI GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI ČLANU VEĆA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • REŠENJE O OSNIVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU V. D. DIREKTORA CENTRA ZA BRIGU O STARIMA, DECI I OSOBAMA SA INVALIDITETOM "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU V. D. DIREKTORA CENTRA ZA BRIGU O STARIMA, DECI I OSOBAMA SA INVALIDITETOM "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA BRIGU O STARIMA, DECI I OSOBAMA SA INVALIDITETOM "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA BRIGU O STARIMA, DECI I OSOBAMA SA INVALIDITETOM "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA DIREKTORA JP SPORTSKI CENTAR "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU V. D. DIREKTORA JP SPORTSKI CENTAR "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP SC "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE ZA PROMOCIJU TURIZMA, REKREACIJE I ZDRAVOG ŽIVOTA "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE ZA PROMOCIJU TURIZMA, REKREACIJE I ZDRAVOG ŽIVOTA "NOVI BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE "NOVOBEOGRADSKA KULTURNA MREŽA" ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE "NOVOBEOGRADSKA KULTURNA MREŽA" ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • ODLUKA O USVAJANJU EVROPSKE POVELJE O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • ODLUKA O CENAMA, NAČINU I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP ODNOSNO NA KORIŠĆENJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE KOJOM UPRAVLJA GRADSKA OPŠTINA PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA PREDŠKOLSKIH USTANOVA I OSNOVNIH ŠKOLA GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZA ŠKOLSKU 2022/23. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA SREDNJIH ŠKOLA GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZA ŠKOLSKU 2022/23. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex