Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 15 od 10.12.2018.)


 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU DIPLOMATSKE AKADEMIJE MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I INSTITUTA ZA DIPLOMATSKE STUDIJE MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT O MEĐUSOBNOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA DRUŠTVENOG RAZVOJA REPUBLIKE KAZAHSTAN U OBLASTI OMLADINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA I MEĐUNARODNE SARADNJE UNIJE KOMORA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI U OBLASTI INOVACIJA, INOVATIVNE DIGITALIZACIJE I TRANSFERA TEHNOLOGIJE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE – KABINETA MINISTRA ZADUŽENOG ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ I KANCELARIJE POTPREDSEDNIKA VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE ZA INVESTICIJE I INFORMATIZACIJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O USPOSTAVLJANJU MEHANIZMA POLITIČKIH KONSULTACIJA IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA DOMINIKANSKE REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA PRAVDE KRALJEVINE MAROKO ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA PRAVDE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU DODATNOG PROTOKOLA 5 UZ SPORAZUM O IZMENI I PRISTUPANJU SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI (CEFTA) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU KONVENCIJE SAVETA EVROPE O KINEMATOGRAFSKOJ KOPRODUKCIJI (REVIDIRANA) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE O MEĐUSOBNOJ SARADNJI I PRIHVATANJU DOKUMENATA IZDATIH OD STRANE AKREDITOVANIH LABORATORIJA ZA INDUSTRIJSKE NEPREHRAMBENE PROIZVODE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE AZERBEJDŽAN O SARADNJI U OBLASTI ZDRAVSTVA I MEDICINSKIH NAUKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA PRAVDE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU OKVIRNOG SPORAZUMA O EKONOMSKOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE U OBLASTI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA O PRISTUPU GENETIČKIM RESURSIMA I PRAVEDNOJ I JEDNAKOJ RASPODELI KORISTI KOJE PROISTIČU IZ NJIHOVOG KORIŠĆENJA UZ KONVENCIJU O BIOLOŠKOJ RAZNOVRSNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE ARGENTINE O TRGOVINI I EKONOMSKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SARADNJI U OBLASTI URBANIZMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I ŠVAJCARSKE KONFEDERACIJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KIRGISKE REPUBLIKE O MEĐUSOBNOM UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O RAZMENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SARADNJI U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I OČUVANJU PRIRODE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI RAZMENJENIH TAJNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJU NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE KAZAHSTAN O IZRUČENJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJU NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE KAZAHSTAN O PRUŽANJU PRAVNE POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJU NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE KAZAHSTAN O TRANSFERU OSUĐENIH LICA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • OBAVEŠTENJE O ISPRAVCI DATUMA STUPANJA NA SNAGU OKVIRNOG SPORAZUMA O EKONOMSKOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE U OBLASTI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE MJANMARSKE UNIJE O RECIPROČNOM DAVANJU U ZAKUP NEPOKRETNOSTI NAMENJENIH SMEŠTAJU DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU ANEKSA BROJ 1 FINANSIJSKOG UGOVORA ŽELEZNIČKA PRUGA NIŠ−DIMITROVGRAD OD 31. JANUARA 2018. GODINE IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O OBEZBEĐENJU REPUBLICI SRBIJI KONCESIONALNOG ZAJMA NARODNE REPUBLIKE KINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU STRANA POTPISNICA KONVENCIJE O POLICIJSKOJ SARADNJI U JUGOISTOČNOJ EVROPI O AUTOMATSKOJ RAZMENI DNK PODATAKA, DAKTILOSKOPSKIH PODATAKA I PODATAKA O REGISTROVANIM VOZILIMA, SA SPORAZUMOM O SPROVOĐENJU SPORAZUMA IZMEĐU STRANA POTPISNICA KONVENCIJE O POLICIJSKOJ SARADNJI U JUGOISTOČNOJ EVROPI O AUTOMATSKOJ RAZMENI DNK PODATAKA, DAKTILOSKOPSKIH PODATAKA I PODATAKA O REGISTROVANIM VOZILIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE INDIJE O SARADNJI U OBLASTI KULTURE, UMETNOSTI, MLADIH, SPORTA I MEDIJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O DRŽAVNOM KONCESIONALNOM ZAJMU ZA PROJEKAT IZGRADNJE OBILAZNICE OKO BEOGRADA NA AUTOPUTU E70/E75, DEONICA: MOST PREKO REKE SAVE KOD OSTRUŽNICE – BUBANJ POTOK (SEKTORI 4, 5 I 6) IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA, KAO ZAJMOPRIMCA I KINESKE EXPORT-IMPORT BANKE, KAO ZAJMODAVCA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O GARANCIJI (PROJEKAT TEHNIČKO-PUTNIČKE STANICE (TPS) ZEMUN – FAZA 2) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex